Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied: Loswal, Schellevis Beton, Werkendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Werkendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen altena
  2. stcrt-2013-10239
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied: Loswal, Schellevis Beton door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht: • Paragraaf 4.9 van de toelichting is voorzien van een extra aanvulling met betrekking tot de historie, conform het verzoek van de regioarcheoloog. • In de toelichting zijn enkele tekstuele wijziging doorgevoerd conform het advies van de regioarcheoloog. • Toelichting is aangevuld met betrekking tot de met initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst. • Toelichting is aangevuld met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden voor woningen in relatie tot de afspraken die omtrent de kwaliteitsverbetering van het landschap, in regionaal verband, gemaakt gaan worden. • In artikel 12 en artikel 13 zijn de verwijzingen aangepast. • Artikel 11.3.1 en artikel 11.3.2 zijn aangevuld met een regeling dat bij het uitbreiden van woningen (welke zijn voorzien van een aanduiding) voldaan moet worden aan de Handreiking van de Provincie, danwel gemeentelijk beleid zodra binnen de planperiode daartoe beleid wordt vastgesteld. • De bouwmogelijkheid van de 3 meter hoge scheidingswanden is uit artikel 5.2.5 verwijderd. • De aanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf – versterking dijkbekleding' wordt verwijderd uit de regels. • Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' wordt de aanleg van een damwand mogelijk gemaakt. • Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' wordt de plaatsing van lichtmasten middels een specifieke bouwaanduiding mogelijk gemaakt. De maximale hoogte wordt vastgelegd op 10 meter. • Artikel 10.1 (bestemming Water) is de verwijzing naar de specifieke vorm van bedrijf – loskade' aangepast aan de aanduiding op de verbeelding, namelijk: 'specifieke vorm van bedrijf – langshaven'. • Op de verbeelding heeft de voormalige groenzone ten zuiden van de woning Loswal 4 de bestemming Wonen gekregen. De oorspronkelijke groenzone is in zuidelijke richting opgeschoven en ligt nu op het perceel Loswal 4a. • Op de verbeelding zijn de woningen, Oude Kerstraat 3 en 5 voorzien van een aanduiding i.v.m. de noodzakelijke kwaliteitsverbetering wanneer uitbreiding van deze woningen aan de orde is. • De aanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf – versterking dijkbekleding' wordt verwijderd. • Voor een tweetal lichtmasten binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' wordt een specifieke bouwaanduiding opgenomen op de verbeelding. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 19 april 2013 gedurende zes weken, tot vrijdag 31 mei 2013 voor iedereen ter inzage bij het servicecentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of is te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 20 april tot en met vrijdag 31 mei 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door: • Belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie altenaactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen