Goedkeuring projectplan dijkverbetering Steurgat/Bergsche Maas te Werkendam, Noord-Brabant

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Noord-Brabant. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen altena
  2. stcrt-2013-3448
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben op 12 november 2012 respectievelijk op 4 februari 2013 (aanpassing) van het bestuur van waterschap Rivierenland het verzoek ontvangen tot goedkeuring van het projectplan voor de dijkverbetering Steurgat/Bergsche Maas te Werkendam. Wij hebben op 5 februari 2013 besloten het plan goed te keuren. Waterschap Rivierenland is van plan om delen van de oostelijke Steurgatdijk in de gemeente Werkendam te verbeteren. Het betreft gedeelten van de dijk gelegen tussen de jachthaven van Werkendam en de Kurenpolder. De totale lengte van het te verbeteren traject bedraagt ca. 6.700 meter. De te verbeteren dijkvakken zijn onvoldoende hoog en/of onvoldoende sterk. De verbetering bestaat hoofdzakelijk uit een binnenwaartse versterking. Ter hoogte van de Kurenpolder is een buitenwaartse versterking voorzien. Deze maatregelen zijn opgenomen in het projectplan dat door het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland op 26 oktober 2012 is vastgesteld en aangepast bij besluit van het algemeen bestuur van 31 januari 2013. Om de maatregelen uit te kunnen voeren heeft het waterschap enkele vergunningen en een ontheffing aangevraagd. De betreffende bevoegde gezagen hebben de volgende besluiten genomen: – een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, het (her-)bouwen van een griendwerkerskeet, het aanbrengen van een grondkering of damwandconstructie in de dijk, het kappen van bomen en het aanpassen van meerdere in- en uitritten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam; – een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 door de provincie Noord-Brabant; – een ontheffing van de Flora- en faunawet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dienst Regelingen. GS bevorderen op grond van de Waterwet de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt. Het ontwerp-projectplan en bijbehorende MER en de ontwerp-besluiten hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen en adviezen met betrekking tot de MER is door het waterschap een Nota van zienswijzen, advies en wijziging opgesteld. Alle indieners zijn van de beslissing omtrent de ingediende zienswijzen door het algemeen bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld. De besluiten en bijbehorende relevante stukken liggen ter inzage van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013. De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden: – bij de gemeente Werkendam, Raadhuisplein 1 te Werkendam; – bij het dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch; – op het kantoor van het waterschap Rivierenland, de Blomboogerd 1 te Tiel. Het projectplan met het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten zijn ook in te zien op de websites: www.brabant.nl/terinzage, www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten, www.werkendam.nl/bestemmingsplannen, www.ruimtelijkeplannen.nl Tegen het goedkeuringsbesluit en de besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die: – zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-projectplan en de ontwerp-vergunning/ontheffing; – het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht; – redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpen. Beroep kan tot en met 28 maart 2013 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op het projectplan van het waterschap is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kunnen geen (aanvullende) beroepsgronden meer worden ingebracht. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor nadere informatie over het goedkeuringsbesluit en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.W.T. van Opzeeland of de heer ing. J.W. Sonnevijlle van de provincie Noord-Brabant, tel. 073 – 680 8160/80 91 en m.b.t. de inhoud van het projectplan met de heer mr. D.L. van der Kooij van waterschap Rivierenland, tel. 0344 – 64 91 10.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie altenaactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen